محسن-توکل-نیا


موافقت شورای پروانه ساخت با سه فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد.

‏۲۳-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸