امیر-قطبی


جلسه انتظامی با اعضای شورای اکران و شورای صنفی نمایش

جلسه مشترک اعضای شورای اکران آثار سینمایی و شورای صنفی نمایش با رئیس سازمان سینمایی برگزار شد.

‏۱۳-‏خرداد-‏۱۳۹۸