پارسا-پیروز-فر


نگاهی به نمایش «ملاقات»

آدمیزاد ترسناک است!

تنها نگاهی از سر واقعیت است که همه چیز را عریان می سازد و حقیقتا همگی ما مسبب تمامی رنج هایی هستیم که خواسته و ناخواسته بر ما تحمیل می شود .

‏۲۳-‏اسفند-‏۱۳۹۷