بعدی
like

«بن بســت آخــر» در مرحله پیش تولید

‏. ‏(‏۱۴-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸)

فــیــلــم نــیــمــه بــلــنــد «بن بســت آخــر» واردمــرحــلــه پــیــش تــولــیــد شــد .

به گزارش آرت کافه،نــویــســنــده «بن بســت آخــر» ڪــیــانــوش اســلــامــے که کارگردانی آن را الــنــا مــڪــاری بر عهده دارد. مــحــمــد رشــیــدے تــهیه ڪــنــنــده این فیلم نیمه بلند است.


1

ســایرعــوامــل عبارتند از:دســتــیــار تــهیــه ڪــنــنــده شــبــنــم فــرهادے .دســتــیــار ڪــارگــردان و بــرنــامــه ریــز الــهه پــرورے .دســتــیــار دوم ڪــارگــردان عــلــے لــطــف پــوریــان.مــنــشــے صــحــنــه مــیــنــا طــهمــاســبــے.مــدیــر تــولــیــد ڪــامــران رضــایی.مــدیرتــدارڪــات حــســیــن شــاڪــرے.تــصــویــر بــردار مــیــلــاد هریــس ، دســتــیــاران امــیــررضــا عــلــے نــیــا و جــواد شــیــبــانــی صــدابــرداریــحــیــے حــســیــنــے.طــراح صــحــنــه و لــبــاس مــهرنــوش بــیــانــے ،دســتــیــار ابــوالــفــضــل مــحــمــدے.طــراح گــریــم لــیــلــے یــوســفــے راد .تــدوین داود مــعــمــار بــاشــے .عــڪــاس و فــیــلــمــبــردار پــشــت صــحــنــه ســوگــنــد امــجــدے وطــراح و ســرمــایــه گــذار شــقــایــق فــیــلــم.

در خلاصه داستان «بن بســت آخــر» آمده: افرادی که تو زندگی به بن بست خوردن تا اینکه راهشون به کوچه بن بست می خوره .........